Новости
Четврток, 18 октомври 2012 година, осмо продолжение на 40-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 18.10.2012 12:22

Дневен ред:

30. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција - I читање.

Четврток, 18 октомври 2012 година, осмо продолжение на 40-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 18.10.2012 12:20

Дневен ред:

30. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција - I читање.

 

Четврток, 18 октомври 2012 година, седмо продолжение на 42-рата седница на Собранието на Република Македонија
на 18.10.2012 12:18
Дневен ред:
1. Верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија;
2. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
3. Предлог за утврдување престанок на мандат на член на Советот на Македонска радио телевизија;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
5. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на програмата за изградба на железничката пруга Куманово – Бељаковце - Крива Паланка – Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - II читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - II читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - II читање;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - II читање;
10. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - II читање;
11. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - II читање;
12. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - II читање;
13. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - II читање;
16. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечeни средства во МЖ Транспорт АД-Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и МЖ Транспорт АД-Скопје, по скратена постапка;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за технолошко индустриски развојни зони, по скратена постапка;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Љубисав Иванов Ѕинго, Владанка Авировиќ, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Ќенан Хасипи, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Авдија Пепиќ, Павле Трајанов
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација, по скратена постапка;
Поднесен од: Александар Николоски, Лилјана Затуроска
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Изборниот законик - I читање;
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик - I читање;
25. Предлог на закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета - I читање;
26. Предлог на закон за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
27. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на добивка, персонален данок на доход и платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ “Инфраструктура“ Скопје - I читање;
28. Предлог на закон за доброволно здравствено осигурување - I читање;
29. Предлог на национална стратегија за води (2012-2042).
Среда, 10 октомври 2012 година, шесто продолжение на 42-рата седница на Собранието на Република Македонија
на 10.10.2012 09:34
Дневен ред:
1. Верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија;
2. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
3. Предлог за утврдување престанок на мандат на член на Советот на Македонска радио телевизија;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
5. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на програмата за изградба на железничката пруга Куманово – Бељаковце - Крива Паланка – Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - II читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - II читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - II читање;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - II читање;
10. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - II читање;
11. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - II читање;
12. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - II читање;
13. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - II читање;
16. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечeни средства во МЖ Транспорт АД-Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и МЖ Транспорт АД-Скопје, по скратена постапка;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за технолошко индустриски развојни зони, по скратена постапка;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Љубисав Иванов Ѕинго, Владанка Авировиќ, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Ќенан Хасипи, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Авдија Пепиќ, Павле Трајанов
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација, по скратена постапка;
Поднесен од: Александар Николоски, Лилјана Затуроска
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Изборниот законик - I читање;
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик - I читање;
25. Предлог на закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета - I читање;
26. Предлог на закон за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
27. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на добивка, персонален данок на доход и платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ “Инфраструктура“ Скопје - I читање;
28. Предлог на закон за доброволно здравствено осигурување - I читање;
29. Предлог на национална стратегија за води (2012-2042).
Петок, 05 октомври 2012 година, 43-та седница на Собранието на Република Македонија
на 05.10.2012 10:10
Дневен ред:
1. Прашање за доверба на Владата на Република Македонија.
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Борче Ставров, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац
Четврток, 04 октомври 2012 година, петто продолжение на 42-рата седница на Собранието на Република Македонија
на 04.10.2012 10:16
Дневен ред:
1. Верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија;
2. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
3. Предлог за утврдување престанок на мандат на член на Советот на Македонска радио телевизија;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
5. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на програмата за изградба на железничката пруга Куманово – Бељаковце - Крива Паланка – Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - II читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - II читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - II читање;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - II читање;
10. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - II читање;
11. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - II читање;
12. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - II читање;
13. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - II читање;
16. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечeни средства во МЖ Транспорт АД-Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и МЖ Транспорт АД-Скопје, по скратена постапка;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за технолошко индустриски развојни зони, по скратена постапка;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Љубисав Иванов Ѕинго, Владанка Авировиќ, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Ќенан Хасипи, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Авдија Пепиќ, Павле Трајанов
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација, по скратена постапка;
Поднесен од: Александар Николоски, Лилјана Затуроска
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Изборниот законик - I читање;
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик - I читање;
25. Предлог на закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета - I читање;
26. Предлог на закон за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
27. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на добивка, персонален данок на доход и платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ “Инфраструктура“ Скопје - I читање;
28. Предлог на закон за доброволно здравствено осигурување - I читање;
29. Предлог на национална стратегија за води (2012-2042).
Среда, 03 октомври 2012 година, четврто продолжение на 42-рата седница на Собранието на Република Македонија
на 03.10.2012 10:42
Дневен ред:
1. Верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија;
2. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
3. Предлог за утврдување престанок на мандат на член на Советот на Македонска радио телевизија;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
5. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на програмата за изградба на железничката пруга Куманово – Бељаковце - Крива Паланка – Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - II читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - II читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - II читање;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - II читање;
10. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - II читање;
11. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - II читање;
12. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - II читање;
13. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - II читање;
16. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечeни средства во МЖ Транспорт АД-Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и МЖ Транспорт АД-Скопје, по скратена постапка;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за технолошко индустриски развојни зони, по скратена постапка;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Љубисав Иванов Ѕинго, Владанка Авировиќ, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Ќенан Хасипи, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Авдија Пепиќ, Павле Трајанов
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација, по скратена постапка;
Поднесен од: Александар Николоски, Лилјана Затуроска
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Изборниот законик - I читање;
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик - I читање;
25. Предлог на закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета - I читање;
26. Предлог на закон за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
27. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на добивка, персонален данок на доход и платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ “Инфраструктура“ Скопје - I читање;
28. Предлог на закон за доброволно здравствено осигурување - I читање;
29. Предлог на национална стратегија за води (2012-2042).
Вторник, 02 октомври 2012 година, трето продолжение на 42-рата седница на Собранието на Република Македонија
на 02.10.2012 10:29
Дневен ред:
1. Верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија;
2. Предлог за разрешување на заменик на народниот правобранител;
3. Предлог за утврдување престанок на мандат на член на Советот на Македонска радио телевизија;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации - II читање;
5. Предлог на закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување на средства за финансирање на програмата за изградба на железничката пруга Куманово – Бељаковце - Крива Паланка – Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси - II читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија - II читање;
8. Предлог на закон за дополнување на Законот за високото образование - II читање;
9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност - II читање;
10. Предлог на закон за дополнување на Законот за приватизација на државниот капитал - II читање;
11. Предлог на закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал - II читање;
12. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за возила - II читање;
13. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина - II читање;
14. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад - II читање;
15. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство - II читање;
16. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за Проектот „Набавка на нови влечни и влечeни средства во МЖ Транспорт АД-Скопје, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и МЖ Транспорт АД-Скопје, по скратена постапка;
17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за технолошко индустриски развојни зони, по скратена постапка;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Љубисав Иванов Ѕинго, Владанка Авировиќ, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Ќенан Хасипи, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Авдија Пепиќ, Павле Трајанов
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација, по скратена постапка;
Поднесен од: Александар Николоски, Лилјана Затуроска
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Изборниот законик - I читање;
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик - I читање;
25. Предлог на закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета - I читање;
26. Предлог на закон за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
27. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на добивка, персонален данок на доход и платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ “Инфраструктура“ Скопје - I читање;
28. Предлог на закон за доброволно здравствено осигурување - I читање;
29. Предлог на национална стратегија за води (2012-2042).
Вторник, 02 октомври 2012 година, деветто продолжение на 34-тата седница на Собранието на Република Македонија
на 02.10.2012 10:27
Дневен ред:
1. Интерпелација за работата на министерот за финансии Зоран Ставрески;
Поднесен од: Радмила Шекеринска Јанковска, Гордан Георгиев, Наташа Савова Салковска, Игор Ивановски, Тања Томиќ, Ана Павловска Данева, Оливер Спасовски, Горан Минчев, Благоја Стојановски, Самка Ибраимоски, Драгиша Милетиќ, Марјанчо Николов, Маринела Тушева, Емилијан Станковиќ, Билјана Казанџиска, Миле Андонов, Голупчо Ангелов, Станка Анастасова, Андреј Петров, Панче Орцев, Горан Сугарески, Цветанка Иванова, Саве Марачков, Светлана Мазгалоска Вучетиќ, Јани Макрадули, Весна Бендевска, Митре Велјаноски, Ердоган Сарач, Дивна Јовковска Ефтимоска, Менде Диневски, Стојко Пауновски, Тито Петковски, Ивон Величковски, Горан Мисовски, Соња Мираковска, Николче Ацевски, Рејхан Дурмиши, Фијат Цаноски, Ленче Николовска, Мевмет Џемајлоски, Сафет Бишевац, Борче Ставров
2. Дополнет предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година - II читање;
3. Предлог на закон за изменување на Законот за шумарска и ловна инспекција - II читање;
4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог - II читање;
5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди - II читање;
6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности - II читање;
7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за образование на возрасните - II читање;
8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за правното наследство на Република Македонија на членството во Меѓународниот монетарен фонд - II читање;
9. Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри - II читање;
10. Дополнет предлог на закон за здравствена задолжница - II читање;
(МАТЕРИЈАЛОТ Е ПОВЛЕЧЕН)
11. Предлог на закон за легализација на јавните исправи во меѓународниот промет - II читање;
12. Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Швајцарскиот сојузен совет за преземање на лица кои престојуваат без дозвола;
13. Предлог на закон за прогласување на споменичката целина Крушево за културно наследство од особено значење - I читање;
14. Извештај за работата на Судскиот совет на Република Македонија за 2011 година;
15. Годишен извештај за работата на Советот на јавните обвинители на Република Македонија за 2011 година;
16. Барање за давање на автентично толкување на член 47 став 2 од Законот за стечај;
Поднесен од: Соња Мираковска
17. Барање за давање на автентично толкување на член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување;
Поднесен од: Миле Пачемски
18. Барање за давање на автентично толкување на член 11 од Законот за радиодифузната дејност.
Поднесен од: Малиша Станковиќ
Понеделник, 01 октомври 2012 година, второ продолжение на 42-рата седница на Собранието на Република Македонија
на 01.10.2012 11:20

Дневен ред:

17. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за технолошко индустриски развојни зони, по скратена постапка;
18. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка;
Поднесен од: Силвана Бонева, Илија Китаноски, Александар Спасеновски, Светлана Јакимовска, Владимир Ѓорчев, Антонијо Милошоски, Александар Николоски, Косана Николиќ Мазнева, Илија Димовски, Благородна Дулиќ, Веле Ѓорѓиевски, Надица Танчева Тулиева, Нада Станчевска, Ане Лашкоска, Бети Кузмановска, Васко Пашовски, Ванчо Апостолов, Весна Пемова, Димитар Стевананџија, Драган Цуклев, Ѓорѓи Коџабашиев, Лилјана Затуроска, Лилјана Кузмановска, Драган Настески, Миле Пачемски, Сузана Анова, Нада Ципушева, Павле Саздов, Ромео Тренов, Ристо Манчев, Милорад Додевски, Михаило Џолонга, Светлана Карапетрова, Славе Гошев, Стефче Трпковски, Васко Мицевски, Харалампие Шокаровски, Цена Матевска Дуза, Јордан Пачков, Трајчо Димков, Елена Павлова, Диме Маџовски, Васил Пишев, Тони Трајановски, Дарко Димитриески, Борислав Стојменов, Љубисав Иванов Ѕинго, Владанка Авировиќ, Малиша Станковиќ, Иван Стоилковиќ, Ќенан Хасипи, Лилјана Поповска, Амди Бајрам, Авдија Пепиќ, Павле Трајанов
19. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација, по скратена постапка;
Поднесен од: Александар Николоски
20. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија - I читање;
21. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за културата - I читање;
22. Предлог на закон за изменување и дополнување на Изборниот законик - I читање;
23. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии - I читање;
24. Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик - I читање;
25. Предлог на закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета - I читање;
26. Предлог на закон за странската информативна дејност во Република Македонија - I читање;
27. Предлог на закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на добивка, персонален данок на доход и платени обврски кон странски кредитори во траен влог во ЈП МЖ “Инфраструктура“ Скопје - I читање;
28. Предлог на закон за доброволно здравствено осигурување - I читање;
29. Предлог на национална стратегија за води (2012-2042).
Вести 1 до 10 од 215
[1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 22

Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.