Почетна   »   Закони    »  Закон за организација и работа на органите на државната управаДетален опис на документ
Закон за организација и работа на органите на државната управа
Датум на објавување: 21.07.2000 Преземи го документот
20407 пати симнат
Датум на стапување во сила: 21.07.2000 
Сл. весник/година: 58/2000 
Категорија: Државно уредување на Република Македонија » Државна управа
Забелешка:
Клучни зборови: државна управа, министерство за одбрана, министерство за финансии, министерство за внатрешни работи, министерство за правда, министерство за економија, дирекција, министерство за труд и социјална политика, инспекторат, агенции, агенција, министерство за земјоделство шумарство и водостопанство, министерство за надворешни работи, организација, министерство за култура, министерство за транспорт и врски, министерство за здравство, управа, органи на државна управа, орган, извршна власт, министерства, министерство, управни организации, управна организација, дирекции, комисија, комисии, биро, служба, архив, капетанија, институт, завод, министерство за образование и наука, министерство за локална самоуправа, министерство за животна средина и просторно планирање, комисија за односи со верските заедници и религиозни групи, агенција за млади и спорт, агенција за иселеништво, агенција за информации, агенција за развој и инвестиции, државен архив на република македонија, државен завод за геодетски работи, државен завод за статистика
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  27.06.2002 
Преземи го документот
13512 пати симнат
 Измена и дополнување
  08.07.2008 
Преземи го документот
10083 пати симнат
 Измена и дополнување
  23.12.2010 
Преземи го документот
7965 пати симнат
 Измена
  13.04.2011 
Преземи го документот
8649 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Jurist Pravnik на 04.04.2014 19:37

pocituvani kolegi

neoficijalniot precisten tekst na ovoj zakon

ЗАКОН ЗА

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА

УПРАВА

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

 

Со овој  закон  се  уредуваат организацијата, надлежностите и работата на  органите на државната управа.

 

Член 2

 

Органите на државната управа, како дел од извршната власт, се основаат  во областите и подрачјата кои се од значење за вршење на функциите на  државата  и  за  ефикасно  остварување  на  правата  и  должностите  на  граѓаните и правните лица.

 

Член 3

 

Органите на  државната  управа  своите надлежности  утврдени  со  закон  ги  извршуваат  врз  основа  на  начелата  на  законитост,  одговорност,  ефикасност, економичност, транспарентност, еднаквост и предвидливост.

 

Член 4

 

(1)  Органите  на  државната  управа  во  рамките  на  својата  надлежност  се  должни да им обезбедат на граѓаните ефикасно и законито остварување на  нивните уставни слободи и права.

(2)  Органите  на  државната  управа  во  рамките  на  својата  надлежност  обезбедуваат  ефикасно  и  законито  остварување  на  со  закон  утврдените  права и интереси за сите учесници во управната постапка.

 

Член 5

 

(1)  Органите  на  државната  управа,  можат  да  се  основаат  како

министерства, други органи на државната управа и управни организации.

(2)  Министерствата  се  основаат  за  вршење  на  функциите  на  државната  управа групирани по области за еден или повеќе сродни управни ресори.

(3) Другите органи на државната управа според видот на организацијата и степенот на самостојноста можат да се основаат како самостојни органи на  државната  управа (дирекции,архив, агенции  и  комисии)  или  како  органи  во  состав  на  министерствата (управа,  биро,  служба,  инспекторат  и  капетанија).

(4) Органите во состав на министерствата можат да се основаат за вршење  на  определени  управни,  стручни  и  други  работи  од  надлежност  на  министерството.

(5) Управните организации  се основаат  за вршење определени  стручни и  други  работи  кои  бараат  примена  на  научни  и  стручни  методи  и  со  нив  поврзани управни работи од областите за кои се основаат министерствата  (институт и завод).

(6)  Управните  организации  се  основаат  како  самостојни  органи  на  државната управа.

 

 

Член 6

 

Самостојниот  орган  на  државната  управа  за  својата  работа  одговара  на  Владата на Република Македонија и на соодветното министерство.

 

 

 

 

Член 7

 

Органите  на  државната  управа,  освен  министерствата,  можат  да  се  основаат, укинуваат и нивната надлежност да се утврдува со закон.

 

Член 8

 

На  одделни  органи  на  државната  управа,  со  законот  со  кој  се  основаат  може да им се определи својство на правно лице.

 

 

 

 

 

Член 9

 

(1)  Органите  на  државната  управа  ја  информираат  јавноста  за  својата  работа во согласност со Уставот и со закон.

(2) Органите на државната управа не даваат податоци кои  се однесуваат  на националната безбедност, службена и деловна тајна, како и на личните  податоци  за  граѓаните  согласно  со  закон  со  кој  се  уредува  заштитата  на  личните податоци на граѓаните.

 

Член 10

 

Органите на државната управа при подготвувањето на законите и другите  прописи  од  својата  надлежност  обезбедуваат консултации  со  граѓаните  преку:

 

1)  јавно  објавување  на  видот,  содржината  и  роковите  за  донесување  на  законите и други прописи;

2) организирање јавни трибини и

3)  прибавување  мислење  од  заинтересираните  здруженија  на  граѓани  и  други правни лица и слично.

 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА

УПРАВА

 

1. Организација на органите на државната управа

 

Член 11

 

(1)  За  вршење  на функциите  на  државната  управа  се  основаат  следниве

министерства:

1. Министерство за одбрана; 

2. Министерство за внатрешни работи;

3. Министерство за правда;

4. Министерство за надворешни работи;

5. Министерство за финансии;

6. Министерство за економија;

7. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;

8. Министерство за здравство;

9. Министерство за образование и наука;

10. Министерство за труд и социјална политика;

11. Министерство за локална самоуправа;

12. Министерство за култура;

13. Министерство за информатичко општество и администрација;

14. Министерство за транспорт и врски и

15. Министерство за животна средина и просторно планирање.

 

Член 12

 

(1) Како самостојни органи на државна управа се основаат:

- Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи;

- Агенција за млади и спорт;

- Агенција за иселеништво;

- Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

 

(2) Како управни организации се основаат:

- Државен архив на Република Македонија;

- Државен завод за геодетски работи и

- Државен завод за статистика. 

 

 

 

2. Надлежност на органите на државната управа

 

Член 13

 

Органите  на  државната  управа  постапувајќи  во  рамките  на  своите  надлежности  во  согласност  со  Уставот,  законите  и  ратификуваните  меѓународни договори:

1)  ја  спроведуваат  политиката  на  извршувањето  на  законите  и  другите  прописи на Собранието на Република Македонија и прописите на Владата  на Република Македонија (во натамошниот текст: Влада);

2) одговорни се за извршување на законите и другите прописи;

3) ги извршуваат насоките и ставовите на Владата за работата на органите  на државната управа;

4) ја следат и се одговорни за состојбата во областите за кои се основани;

5) даваат иницијатива за решавање на прашањата во областите за кои се  основани;

6) решаваат во управни работи;

7)  вршат  надзор  над  законитоста  на  актите  и  работењето  на  трговските  друштва,  установите  и  другите  правни  лица  кога  за  тоа  се  овластени  со  закон;

8)  вршат  управен  и  инспекциски  надзор  и  други  управни  работи  кога  за  тоа се овластени со закон;

9)  ги  подготвуваат  предлозите  на  законите  чиј  овластен  предлагач  е  Владата;

10) ги подготвуваат прописите што ги донесува Владата и

11) вршат и други работи утврдени со Уставот и со закон.

 

 

 

Член 14

 

(1) Со закон може на единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје  да  им  се  довери  извршување  на  определени  работи  од  надлежноста  на  органите на државната управа.

(2)  Законите  и  прописите  кои  се  однесуваат  на   органите  на  државната  управа се применуваат и од страна на физичките и правните лица кои со  закон  се  овластени  да  извршуваат  работи  од  надлежност  на  државната  управа.

 

Член 15

 

Министерството за одбрана ги врши работите што се однесуваат на:

-  остварувањето  на  системот  на  одбраната  на  независноста  и

територијалниот интегритет на Република Македонија;

- планирањето, организацијата, опремувањето, развојот и подготвувањето  на  Армијата  на  Република  Македонија  и  спроведувањето  на  утврдените  планови;

- организирањето и подготвувањето за одбрана;

- организирањето и спроведување на обуката за одбрана;

- надзорот од негова надлежност и

- врши други работи утврдени со закон.

 

 

Член 16

 

(1)  Министерството  за  внатрешни  работи  ги  врши  работите  што  се

однесуваат на:

- остварување на системот на државната и јавната безбедност;

- пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето;

- државјанството и патните исправи за премин на државната граница;

- движењето и престојот во граничниот појас;

-  обезбедувањето  на  државната  граница,  контролата  на  преминување  на  државната  граница,  како  и  определени  работи  во  врска  со  утврдувањето  и  решавањето на граничните инциденти и другите повреди на границата;

- престојот и движењето на странците;

-  производството,  прометот,  складирањето  и  заштитата  од  запаливи  течности,  гасови,  експлозиви  и  друга  опасни  материјали  и  превозот  на овие материјали;

- укажувањето на помош при елементарни непогоди и епидемии;

- набавувањето, поседувањето, носењето и контролата на обележувањето  на оружјето и муницијата;

- надзорот од негова надлежност и

- врши други работи утврдени со закон.

 

(2) Во состав на Министерството за внатрешни работи се:

- Управата за безбедност и контраразузнавање и

- Бирото за јавна безбедност.

 

Член 17

 

(1) Министерството за правда ги врши работите што се однесуваат на:

- судството, јавното обвинителство, јавното правобранителство;

- Бирото за судски вештачења и Управата за извршување на санкциите имаат

својство на правно лице.;

- нотарските работи, адвокатурата и други видови правна помош;

- наследувањето, сопственоста, стварните права и облигационите односи;

- меѓународната правна помош;

- извршувањето на санкциите за кривични дела и прекршоци;

-  организацијата  и  управувањето  со  казнено-  поправните  и  воспитно- поправните установи;

- амнестијата и помилувањето;

- судските вештачења, експертизи и супер- вештачења;

- изборниот систем, водењето евиденција на избирачкото право;

-  кривичната,  прекршочната,  парничната,  вонпроцесната,  извршната  постапка;

-  вршењето  на  работите што  не  спаѓаат  во  надлежност  на  друг  орган  на  државната управа и

- врши други работи утврдени со закон.

(2) Во состав на Министерството за правда се:

- Управата за извршување на санкциите и

- Бирото за судски вештачења.

(3) Бирото за судски вештачења има својство на правно лице.

 

 

Член 18

 

Министерството за надворешни работи ги врши работите што се однесуваат на:

-  надворешните  работи  и  надворешната  политика  на  Република

Македонија;

-  воспоставувањето,  развивањето  и  координирањето  на  односите,

претставувањето  и  афирмирањето  на  Република  Македонија  на

меѓународен план;

-  заштита  на  интересите,  правата  и  имотот  на  Републиката  и  нејзините  државјани и на домашните правни лица во странство;

- координирањето и известувањето за политиката од надлежноста за која е  основано;

- грижата за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји;

- организацијата и раководењето со дипломатските, конзуларните и други претставништва  на  Република  Македонија,  како  и  организирање  на  системот на врски со нив;

- склучувањето, ратификувањето и чувањето на меѓународните договори;

- определувањето и одбележувањето на државната граница;

-  комуникацијата  и  соработката  со  странските  дипломатски  и  конзуларни претставништва на странски држави и мисии на меѓународни организации во Република Македонија;

-  акредитацијата  на  амбасадори,  приемот  на  акредитивни  писма,

издавањето  привилегии  и  имунитети  на  странски  дипломатски

претставништва и претставништва на меѓународни владини организации и  други работи во врска со именувањето и отповикувањето на амбасадори на  Република Македонија во странство;

-  собирањето,  проучувањето  и  грижата  за  странската  и  домашната  документација од негова надлежност и

-         врши други работи утврдени со закон.

 

 

 

Член 19

 

(1) Министерството за финансии ги врши работите што се однесуваат на:

- системот на финансирање;

- трезорскиот систем;

- царинскиот систем;

- даночниот систем и даночната политика;

- системот на девизното работење;

- системот на банките и штедилниците и други финансиски институции;

- системот на сметководството, ревизијата и платниот промет;

- заемите и кредитите;  

-  макроекономската  политика  и  политиката  за  развој  на  националната економија;

- подготвувањето проекција на платниот биланс;

- подготвувањето и следењето на макроекономските биланси; 

- осигурувањето на имот и лица;

- игрите на среќа;

- изготвувањето и извршувањето на Буџетот на Република Македонија и на

завршната сметка на Буџетот на Република Македонија;

- сопственоста и други имотно- правни односи;

- стоковните резерви;

- надзорот од негова надлежност и

- врши други работи утврдени со закон.

(2) Во состав на Министерството за финансии се:

- Управата за имотно- правни работи;

- Царинската управа;

- Државниот девизен инспекторат;

- Бирото за јавни набавки;

- Управата за спречување на перење пари финансирање на тероризмот;

- Управата за финансиска полиција;

- Управата за јавни приходи и

- Бирото за стоковни резерви.

(3)  Управата  за  јавни  приходи, Царинската  управа  и  Бирото  за  стоковни  резерви имаат својство на правно лице.

 

 

 

 

 

Член 20

 

(1) Министерството за економија ги врши работите што се однесуваат на:

-  следењето  на  состојбата  и  појавите  на  пазарот  на  стоки  и  услуги  и  влијанието на мерките на економската политика;

-следењето  на  економските,  структурните  и  техничко-  технолошките  состојби и предлагање на мерки за остварување на развојната и тековната  економска  политика  во  областа  на  производството,  трговијата,  туризмот,

угостителството и занаетчиството;

-  преземањето  мерки  против  монополската  положба  и  монополското  однесување;

-  следењето  на  тековните  материјални  биланси  и  снабдувањето  на  граѓаните  со  основните  прехранбени  производи  и  други  стоки  за широка  потрошувачка и на претпријатијата со суровини и репроматеријали;

- системот и политиката на цени на производи и услуги;

-  подготвувањето  програма  за  глобален материјален  развој  на  човечките  ресурси;

- заштитата на потрошувачите;

- малите и средните претпријатија и задругарството;

-  следењето  на  меѓународните  стопански  движења,  како  и  нивното  влијание врз економските односи на Република Македонија;

- надворешно- трговското работење;

- геолошките истражувања и експлоатацијата на минералните суровини;

- енергетиката;

- надзорот од негова надлежност и

- врши други работи утврдени со закон.

 

 

(2) Во состав на Министерството за економија се:

- Управата за наменско производство;

- Државниот пазарен инспекторат;

- Државниот инспекторат за техничка инспекција;

- Бирото за метрологија;

3) Бирото за метрологија има својство на правно лице.

 

 

 

 

Член 21

 

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги врши работите што се однесуваат на:

- земјоделството, шумарството и водостопанството; 

-  користењето  на  земјоделското  земјиште,  шумите  и  другите  природни богатства;

- ловот и риболовот;

- заштитата на растенијата од болести и штетници;

 - спроведување на политиката во областа на безбедноста на храна и храната за  животни и ветеринарното здравство

-  следењето  и  проучувањето  на  состојбите  со  водите,  одржувањето  и  подобрувањето на режимот на водите;

- хидромелиоративните системи;

- хидролошките и агрометеоролошките мерења, како и против градобијната  заштита;

-  проучувањето  и  истражувањето  на  метеоролошките,  хидролошките  и  биометеоролошките појави и процеси;

- надзорот од негова надлежност и

- врши други работи утврдени со закон.

(2)  Во  состав  на  Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и

водостопанство се:

- Управата за водостопанство;

- Управата за хидрометеоролошки работи;

- Управата за семе и семенски материјал;

- Управата за заштита на растенијата;

- Државниот инспекторат за земјоделство и

- Државниот инспекторат за шумарство и ловство. 

 

3) Управата за хидрометеоролошки работи има својство на правно лице.

 

 

 

Член 22

 

 (1) Министерството за здравство ги врши работите што се однесуваат на:

- здравствена заштита и здравствено осигурување на населението;

- загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните продукти;

- организацијата и развојот на здравството;

- следењето на здравствената состојба на населението;

- заштитата на населението од заразни болести, од штетното влијание на гасовите,  јонизирачките  зрачења,  бучавата,  загаденоста  на  воздухот, водата и земјиштето;

- предмети за општа употреба;

- хигиено- епидемиолошката состојба;

-  лековите,  помошните  лековити  средства,  медицинските  помагала,

медицинската опрема, санитетските уреди и материјали;

- отровите и опојните дроги;

- надзорот од негова надлежност и

- врши други работи утврдени со закони.

(2) Во состав на Министерството за здравство се:

- Државниот санитарен и здравствен инспекторат

- Бирото за лекови.

 

 

Член 23

 

(1)  Министерството  за  образование  и  наука  ги  врши  работите  што  се  однесуваат на:

- воспитанието и образованието од сите видови и степени;

-  организацијата,  финансирањето,  развојот  и  унапредувањето  на

воспитанието, образованието и науката;

-  воспитанието  и  образованието  на  децата  на  нашите  работници  на  привремена работа и престој во странство;

- верификацијата на струките и профилите во образованието;

- ученичкиот и студентскиот стандард;

- технолошкиот развој, информатиката и техничката култура;

- информациониот систем;

- меѓународната научно-техничка соработка;

- надзорот од негова надлежност и

- врши други работи утврдени со закон.

(2) Во состав на Министерството за образование и наука се:

- Педагошката служба;

- Бирото за развој на образованието;

-  Управата  за  развој  и  унапредување  на  образованието  на  јазиците  на  припадниците на заедниците; и

- Државниот просветен инспекторат.

(3) Бирото за развој на образованието има својство на правно лице.

 

 

 

 

Член 24

 

(1) Министерството за труд и социјална политика ги врши работите што се однесуваат на:

- работните односи, вработувањето и вработеноста;

- пензиско- инвалидското осигурување;

- заштитата на работниците при работењето;

- материјалното обезбедување на привремено невработените;

- платите и животниот стандард;

- социјалната политика;

-  хуманата  популациона  политика  заради  усогласен  економски  социјален развој;

- правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница;

- односите меѓу родителите и децата, старателството и посвојувањето;

- унапредувањето на рамноправноста на половите;

- заштитата на децата и малолетните лица;

- заштитата на младината и жените;

- заштитата на лицата со пречки во развојот;

-  заштитата  на  цивилните  инвалиди  од  војната  и  на  семејството  чиј  хранител е на задолжителна воена служба;

- заштитата на борците од Антифашистичката војна и од сите национално  ослободителни  војни  на  Македонија,  на  воените  инвалиди,  на  прогонуваните и  затвораните  за идеите на самобитноста на македонскиот  народ и неговата државност, како и на членовите на нивните семејства кои  немаат можности за материјална и социјална егзистенција;

- надзорот од негова надлежност и

- врши други работи утврдени со закон.

(3) Во состав на Министерството за труд и социјална политика се:

- Управата за прашања на борците и воените инвалиди и

- Државниот инспекторат за труд.

 

Член 25

 

(1)  Министерството  за  локална  самоуправа  ги  врши  работите  што  се однесуваат на:

-  следењето  на  развојот  и  предлагањето  мерки  за  унапредување  на  локалната самоуправа;

-  следењето  на  состојбата  за  територијалната  поделба  и  развивање  стандарди  за  големината,  населението  и  потребите  на  единиците  на  локалната самоуправа;

-  предлагањето  на  системот,  политиката,  мерките  и  инструментите  за остварување  порамномерен  регионален  развој  и  за  поттикнување  на  развојот на стопански недоволно развиените подрачја;

-  остварувањето  и  користењето  на  средствата  наменети  за  стопански  недоволно развиените подрачја;

- надзорот од негова надлежност и

- врши други работи утврдени со закон.

(2) Во составот на Министерството за локална самоуправа се:

- Државниот инспекторат за локална самоуправа и

- Бирото за стопански недоволно развиените подрачја.

(3)  Бирото  за  стопански  недоволно  развиените  подрачја  има  својство  на  правно лице.

 

 

 

Член 26

 

(1) Министерството за култура ги врши работите што се однесуваат на:

-  следењето,  анализирањето  и  предлагањето  акти  и  мерки  за  развој  и  унапредување на културата;

- организацијата, финансирањето и развојот на мрежата на националните  установи и финансирањето на програми и проекти од национален интерес  во оваа област;

- заштитата на културното богатство;

- издавачката, музичката,  сценско- уметничката, филмската,  галериската, библиотечната, архивската, музејската и кинотечната дејност, дејноста на  домовите на културата и дејноста за посредување во културата;

- заштитата на авторското право и сродните права;

-  споменичкото  одбележување  на  настани  и  истакнати  личности  од  национален интерес;

- надзорот од негова надлежност и

- врши и други работи утврдени со закон.

(2) Во состав на Министерството за култура е Управата за афирмирање и  унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република  Македонија.".

 

 

 

 

 

Член 26-а

 

„(1)  Министерството  за  информатичко  општество  и  администрација  ги  врши

работите што се однесуваат на:

- развојот и промоцијата на информатичкото општество,

-  креирањето  и  водењето  на  регистар  на  информационите  и  комуникациските  системи и информатичката опрема во рамките на органите на државната управа,

-  интегрираната  информатичка  и  комуникациска  мрежа,  базите  на  податоци,  меѓусебното  поврзување  и  размена  на  информации,  безбедносните  аспекти  и  развојот на инфраструктурата на државните органи, правните и другите лица на

кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања,

- следењето на состојбите со информациските и телекомуникациските технологии и воведување на меѓународни стандарди,

- телекомуникациите и телекомуникациската инфраструктура,

- радиодифузијата и радиодифузната инфраструктура,

- законското уредување на прашањата во врска со администрацијата,

-  надзорот  и  обезбедувањето  на  единствена  примена  на  прописите  што  се

однесуваат на државните и јавните службеници,

- развивањето на политиката поврзана  со правата, обврските, одговорностите и

оценувањето на државните и јавните службеници,

-  класификацијата  и  описот  на  работните  места,  платите  и  надоместоците  на плати на државните и јавните службеници,

- водењето Регистар за државните и јавните службеници,

- подготвувањето  стратешки документи  за ефикасното и ефективното работење,

обуката  и  стручното  усовршување  на  државните  и  јавните  службеници, организирање и спроведување на обуката,

-  развојот  и  координацијата  на  политиките  во  врска  со  управувањето  со човечките ресурси,

- реформата во јавната администрација,

- остварувањето на меѓународна соработка по прашања од негова надлежност,

- државната управа,

- управната постапка,

- управниот надзор и

-  врши  и  други  работи  утврдени  со  закон.

(2)  Во  состав  на  Министерството  за информатичко општество и администрација е

- Државниот управен инспекторат.“

 

 

 

 

 

Член 27

 

(1)  Министерството  за  транспорт  и  врски  ги  врши  работите  што  се  однесуваат на:

- патниот сообраќај и патната инфраструктура;

- железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура;

- воздушниот сообраќај и воздухопловната инфраструктура;

- внатрешната пловидба;

- поштенскиот сообраќај и поштенската инфраструктура;

-  други  видови  на  транспорт  и  инфраструктура  која  е  неопходна  за  вршење транспорт (жичари и ски- лифтови и слично);

- станбено-комуналните работи, соодветната инфраструктура, уредувањето на  просторот  и  управувањето  со  градежното  земјиште  во  сопственост  на  Републиката и

- врши и други работи утврдени со закон.

 

(2) Во состав на Министерството за транспорт и врски се:

- Капетанијата на пристаништата;

- Државниот инспекторат за транспорт;

- Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и

- Државниот комунален инспекторат.

 

 

Член 28

 

(1) Министерството  за животна  средина  и  просторно  планирање  ги  врши  работите што се однесуваат на:

- следењето на состојбата на животната средина;

-  заштитата  на  водите,  почвата, флората, фауната,  воздухот  и  озонската  обвивка од загадување;

-  заштитата  од  бучава,  радијација,  заштитата  на биодиверзитетот,

геодиверзитетот, националните паркови и заштитените области;

- реставрацијата на загадените делови од животната средина;

- предлагањето мерки за третман на цврст отпад;

- просторното планирање;

- просторниот информативен систем;

- надзорот од негова надлежност и

- врши и други работи утврдени со закон.

(2)  Во  состав  на  Министерството  за  животна  средина  и  просторно  планирање се:

- Државниот инспекторат за животна средина;

- Службата за животна средина;

- Службата за просторен информативен систем и

 

Член 29

 

(1)  Комисијата  за  односи  со  верските  заедници  и  религиозните  групи  ги  врши  работите  што  се  однесуваат  на  правната  положба  на  верските  заедници и религиозните групи, како и работите во врска со односите меѓу државата, верските заедници и религиозните групи.

(2) Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи има  својство на правно лице.

 

Член 30

 

(1)  Агенцијата  за  млади  и  спорт  ги  врши  работите што  се  однесуваат  на  грижата  за  психофизичкиот  развој  на  младите  и  нивната  заштита  од  болести  на  зависности,  проституцијата,  криминалот  и  други  социопатолошки појави;  грижата  за статусот на младите; поттикнувањето  и  помагањето  на  различните  облици  на  организирање  на  младите;  преземањето активности за создавање услови за задржување во Република  Македонија  на  способните  и  талентирани  млади,  како  и  создавањето

услови  за  стимулирање  на  нивното  враќање  во  Република  Македонија;  следењето на спортските и спортско- рекреативните активности од областа на спортот, следењето на развојот на врвниот спорт и врши и други работи  утврдени со закон.

(2) Агенцијата за млади и спорт има својство на правно лице.

 

Член 31

 

(1)  Агенцијата  за  иселеништво  ги  врши  работите  што  се  однесуваат  на  положбата  и  правата  на  иселениците  од  Македонија;  помагањето  на  нивниот  културен  развој  и  унапредувањето  на  врските  со  нив  и  нивните  организации; запознавањето на иселениците од Македонија со состојбата

во Република Македонија; создавањето услови за враќање на иселениците  во  Република  Македонија;  создавањето  услови  за  вклучување  на  иселениците  во  јавниот и  економскиот живот на  Република Македонија и  врши и други работи утврдени со закон.

(2) Агенцијата за иселеништво има својство на правно лице.

 

Член 32

 

(1)  Агенцијата  за  информации  ги  врши  работите  што  се  однесуваат  на печатот, радиото, телевизијата и другите средства за јавно информирање; информирањето на домашната и странската  јавност за животот и развојот на државата; дејноста на странските информативни установи и странските новинари  на  територијата  на  државата,  акредитација  на  новинари  за следење на работата на Владата и други државни органи; врши издавачка дејност  од  посебно  значење  за  афирмација  на  Република  Македонија  и

врши и други работи утврдени со закон.

(2) Агенцијата за информации има својство на правно лице.

 

Член 33  se         bise

 

 

 

 

Член 33-а

 

„(1)  Агенцијата  за  храна  и  ветеринарство  на  Република  Македонија  ги  врши  работите  што  се  однесуваат  на  безбедноста  на  храната  и  храната  за  животни;

организацијата  и  одговорноста  во  вршењето  на  ветеринарната  дејност;

спроведувањето, контролата, надзорот и следењето на ветеринарните активности во областа на здравствената заштита на животните; заштитата и благосостојбата на  животните  во  однос  на  нивното  одгледување,  чувањето,  грижата  и

сместувањето, фармското држење и искористување, транспортот, постапувањето со животните заради обезбедување здравствена заштита на граѓаните; заштитата

и благосостојбата на кучињата и домашните миленици, животните во зоолошките градини и животните кои се користат во експериментални и други научни цели;

нуспроизводите  од  животинско  потекло;  идентификацијата  и  регистрацијата  на  фармските  и  други  животни;  ветеринарно-медицинските  препарати;  контролата  на квалитетот на храната со исклучок на примарното земјоделско производство и  други работи од значење на ветеринарното здравство, безбедноста на храната и  храната за животни.

(2) Агенцијата  за  храна и  ветеринарство на Република Македонија има  својство  на правно лице.“

 

 

Член 34

 

(1)  Државниот  архив  на  Република Македонија  ги  врши  работите што  се однесуваат на чувањето и заштитата на архивската граѓа со која располага Република  Македонија;  средувањето  и  обработката  на  граѓата  и  врши  архивски истражувања.

(2)  Државниот  архив  на  Република  Македонија  има  својство  на  правно  лице.

 

Член 35

 

(1)  Државниот  завод  за  геодетски  работи  ги  врши  работите  што  се  однесуваат  на  премерот,  катастарот  и  запишувањето  на  правата  на  недвижностите.

(2) Државниот завод за геодетски работи има својство на правно лице.

 

Член 36

 

(1) Државниот завод за статистика ги врши работите што се однесуваат на прибирањето,  обработката  и  објавувањето  на  статистичките  податоци; чува,  презентира  и  дава  статистички  податоци  и  ја  утврдува  нивната точност;  на  овластените  носители  за  спроведување  на  статистички  истражувања  им  дава  мислења  за  методолошките  основи;  подготвува  статистички прогнози,  трендови и модели и други аналитички податоци и

индикатори и врши други стручни работи утврдени со закон.

(2) Државниот завод за статистика има својство на правно лице.

 

 

 

Член 37

 

Владата  за  потребите  на  два  или  повеќе  органи  на  државната  управа,  може  да  определи  стручните,  административните  и  други  работи  да  ги  врши заедничка стручна служба или друг орган на државната управа, ако со закон поинаку не е определено. 

 

III. НАДЗОР И ОРГАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР

 

1. Надзор над работата на органите на државната управа

 

Член 38

 

(1)  Надзорот  над  работата  на  органите  на  државната  управа  го  опфаќа надзорот над законитоста и ефикасноста на нивната работа.

(2) Надзорот од став (1) на овој член се врши и над јавните претпријати

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.